Informacja prasowa

Warszawa, 29 czerwca 2005 r.

Fundacja im. Stefana Batorego we współpracy z Instytutem Spraw Publicznych, wspierana przez wolontariuszy organizacji obywatelskich rozpoczęła pierwszy w Polsce monitoring finansowania prezydenckiej kampanii wyborczej.

Celem przedsięwzięcia jest sprawdzenie skuteczności przepisów prezydenckiej ordynacji wyborczej, zabezpieczających przed praktykami korupcyjnymi oraz wypracowanie rekomendacji dotyczących lepszych rozwiązań legislacyjnych. Monitoring źródeł i wydatków wyborczych jest prowadzony zarówno na szczeblu centralnym jak i lokalnym. Projekt zakończy publikacja wiosną 2006 roku raportu konfrontującego nasze obserwacje z danymi przedstawionymi Państwowej Komisji Wyborczej przez poszczególne komitety.

Decyzją polityków prezydencka i parlamentarna kampania wyborcza odbywają się w tym samym czasie. Jednakże w obecnych uregulowaniach prawnych występują znaczące różnice w przepisach dotyczących finansowania prezydenckiej i parlamentarnej kampanii wyborczej. Komitety wyborcze kandydatów na prezydenta RP mogą pozyskiwać fundusze od osób prawnych oraz z anonimowych źródeł. Korzystanie z funduszy pozyskiwanych ze sprzedaży tzw. "cegiełek" umożliwia ukrywanie znaczących darowizn, które powinny być publikowane w sprawozdaniach finansowych. Wpłaty dokonywane w ten sposób pozostają anonimowe, a ich fundatorem może być każdy, także firmy, instytucje i obywatele obcych państw. Rozwiązania takie nie służą przejrzystości finansowania wyborów, która powinna być bliska wszystkim kandydatom na Prezydenta RP.

W celu zwiększenia przejrzystości finansowania wyborów wystąpiliśmy w dniu 24 czerwca br. z apelem do zarejestrowanych1 przez Państwową Komisję Wyborczą komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta RP z apelem o deklarację niewykorzystywania w finansowaniu obecnej kampanii wyborczej tzw. "cegiełek" oraz o ujawnienie oświadczeń majątkowych kandydatów na Prezydenta RP.

Apel będziemy kierować do kolejnych zarejestrowanych komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta RP. Odpowiedzi komitetów będziemy zamieszczać na naszej stronie http://www.batory.org.pl/korupcja/monitoring.htm.

Zachęcamy Państwa do pytania kandydatów n na prezydenta RP o ich odpowiedzi na nasz apel. Więcej informacji można uzyskać u Grażyny Kopińskiej, nr telefonu: (22)536-02-58.


1 Do dnia 24 czerwca PKW zarejestrowała Komitety Wyborcze następujących kandydatów na prezydenta RP: Zbigniewa Religi, Marka Borowskiego, Zbigniewa Rolińskiego, Macieja Giertycha, Leszka Bubla, Stanisława Tymińskiego, Donalda Tuska i Lecha Aleksandra Kaczyńskiego.