Informacja prasowa

Warszawa, 26 sierpnia 2005 r.

Kandydaci na Prezydenta RP planują skorzystać z niejawnych źródeł finansowania kampanii prezydenckiej, a niektórzy nie udostępniają informacji o swoim majątku.

W celu zwiększenia przejrzystości finansowania wyborów Fundacja im. St. Batorego wraz z Instytutem Spraw Publicznych występowała od dnia 24 czerwca 2005 do kolejno rejestrowanych przez Państwową Komisję Wyborczą komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta RP z apelem o deklarację niewykorzystywania w finansowaniu obecnej kampanii wyborczej tzw. "cegiełek" oraz o ujawnienie oświadczeń majątkowych kandydatów na Prezydenta RP.

Do dziś na nasz apel nie odpowiedział żaden z komitetów wyborczych. Wielu polityków jawnie krytykowało tę formę pozyskiwania funduszy, jednak tworzone przez nich komitety wyborcze nadal z niej korzystają. Ignorując nasz apel politycy nie skorzystali z możliwości wprowadzenia w życie głoszonych idei. Korzystanie z niejawnych źródeł finansowania rodzi pytania o to, kto tak naprawdę finansuje kampanię prezydencką i dlaczego nie chce się ujawnić.

Niepokojące jest także to, że niektórzy kandydaci na prezydenta RP nie opublikowali swoich oświadczeń majątkowych. Jawne i dostępne w internecie są jedynie oświadczenia majątkowe kandydatów, którzy pełnią funkcję posła, senatora czy prezydenta miasta, pozostali kandydaci ukrywają swój status majątkowy. Jawność oświadczeń majątkowych zapobiega wykorzystywaniu funkcji publicznych do celów prywatnych.

Uważamy, że niezbędne staje się wprowadzenie przy najbliższej nowelizacji ustawowego zakazu korzystania z anonimowych źródeł finansowania prezydenckiej kampanii wyborczej oraz wymogu składania oświadczenia majątkowego przy rejestracji kandydata na najważniejszy urząd w państwie. Doświadczenia pokazują, że tylko silna presja opinii publicznej i mediów może wymóc na politykach większą przejrzystość w ich działalności publicznej. Zachęcamy Państwa do pytania kandydatów na prezydenta RP o powody braku ich odpowiedzi na nasz apel.

Więcej informacji dotyczących projektu można uzyskać u Grażyny Kopińskiej, nr telefonu: 22 536 02 58, Adama Sawickiego 22 536 02 57 oraz na stronie prezydent2005.monitoringwyborow.pl.


Fundacja im. Stefana Batorego we współpracy z Instytutem Spraw Publicznych, wspierana przez wolontariuszy organizacji obywatelskich, rozpoczęła w maju 2005 roku pierwszy w Polsce monitoring finansowania prezydenckiej kampanii wyborczej. Celem przedsięwzięcia jest sprawdzenie skuteczności przepisów prezydenckiej ordynacji wyborczej zabezpieczających przed praktykami korupcyjnymi oraz wypracowanie rekomendacji dotyczących lepszych rozwiązań legislacyjnych.

W obecnych uregulowaniach prawnych kandydaci na prezydenta RP nie mają obowiązku ujawniania swojego majątku — składania oświadczeń majątkowych. Dodatkowo komitety wyborcze kandydatów na prezydenta RP mogą pozyskiwać fundusze z anonimowych źródeł. Korzystanie z funduszy pozyskiwanych ze sprzedaży tzw. "cegiełek" umożliwia ukrywanie znaczących darowizn, które powinny być publikowane w sprawozdaniach finansowych. Wpłaty dokonywane w ten sposób pozostają anonimowe, a ich fundatorem może być każdy, także firmy, instytucje i obywatele obcych państw. Rozwiązania takie nie służą przejrzystości finansowania wyborów, która powinna być bliska wszystkim kandydatom na Prezydenta RP.

Apel został wysłany do komitetów wyborczych następujących kandydatów na prezydenta RP:

Ze względu na późną rejestrację apel nie został wysłany do komitetów wyborczych Arnolda Buzdygana, Stanisława Ceberka i Antoniego Kiełba.